Giant

Region z pozytywną energią

|
Katowice, wiz. LC Corp
Katowice, wiz. LC Corp
Województwo śląskie jest jednym z najbardziej atrakcyjnych pod względem inwestycyjnym regionów w kraju. Co przyciąga do niego inwestorów?

Województwo śląskie kojarzone jest głównie z sektorem przemysłu, w tym szczególnie górniczym. Nie ma w tym nic dziwnego skoro przez lata segment ten prężnie się rozwijał, a czarne złoto było jednym z motorów napędzających tutejszą gospodarkę. Dzisiaj województwo to stanowi jeden z najbardziej atrakcyjnych pod względem inwestycyjnym regonów w Polsce. Dlaczego?

Trochę teorii
Na początek warto jednak przywołać kilka faktów na temat samego województwa, które decydują o jego potencjale. Sąsiaduje z czterem rodzimymi regionami – opolskim, łódzkim, świętokrzyskim oraz małopolskim – a także z Czechami i Słowacją. Co prawda, Śląsk lokuje się dopiero na 14 pozycji pod względem zajmowanego obszaru w Polsce, ale za to na drugiej pod względem liczby ludności. Na ponad 12 300 km kw. żyje – według stanu na koniec ubiegłego roku – prawie 4,6 mln mieszkańców, co przekłada się na najwyższy w skali kraju wskaźnik gęstości zaludnienia – 373 osób/km kw. wobec 123 osób/km kw. w Polsce. Co ciekawe, prawie 77,4 proc. mieszkańców regionu żyje w miastach.

W regionie funkcjonuje 41 szkół wyższych, w tym m.in. uniwersytety, szkoły techniczne, ekonomiczne, pedagogiczne. Wśród nich znajdują się te najbardziej znane, czyli Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Ekonomiczny, Politechnika Śląska czy Śląski Uniwersytet Medyczny. Ogółem do szkół wyższych w województwie uczęszcza 135 tys. studentów, co stanowi 9,2 proc. wszystkich studiujących osób w Polsce. Główne kierunki kształcenia w regionie związane są z naukami ścisłymi, a także kierunkami technicznymi.     

Według raportu „Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2015 – województwo śląskie” przygotowany na zlecenie PAIiIZ w Instytucie Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej, obszar ten stanowi jeden z najsilniejszych gospodarczo regionów kraju. Potwierdzeniem tego jest wysoka wartość wytwarzanego PKB. W ostatnim czasie poddane głębokiej restrukturyzacji zostały sektory górnictwa oraz hutnictwa, dominujące niegdyś segmenty gospodarki. W efekcie w śląskim przemyśle zmniejsza się udział tych sektorów, a wzrasta rola branży: elektromaszynowej, informatycznej, energetycznej, a także motoryzacyjnej i spożywczej. Jak wynika ze strategii rozwoju regionalnego, dla województwa kluczowymi sektorami są: małych i średnich przedsiębiorstw, B+R i wdrożenia nowych technologii, rolno-spożywczy, turystyczny, a także unowocześniania tradycyjnych sektorów (węglowy, stalowy, koksowniczy). Jak pokazuje raport, istotną wskazówkę dla potencjalnych inwestorów, chcących ulokować kapitał w regionie, może stanowić lista tzw. sektorów wysokich szans. Została ona opracowana przez samorząd województwa wraz z PAIiIZ. Podstawą do jej stworzenia były obserwacje w zakresie tendencji napływu inwestycji do regionu. Lista obejmuje takie sektory, jak: informatyczny, motoryzacyjny, energetyczny, medyczny.

Śląsk posiada najgęstszą w Polsce sieć dróg ekspresowych i autostrad. Krzyżują się tutaj autostrady A4 i A1, które stanowią połączenie zachodu ze wschodem oraz północy z południem. Przez region przebiegają także trzy szlaki kolejowe, zaliczane do międzynarodowej sieci AGC. W województwie istnieje również lotnisko Airport Katowice, znajdujące się w odległości ok. 30 km od stolicy regionu.

SSE przyciągają inwestycje
Wysoki poziom kapitału ludzkiego, potencjał gospodarczy, a także rozwinięta infrastruktura transportowa są jednymi z głównych czynników decydujących o dużej atrakcyjności inwestycyjnej województwa śląskiego. Bez wątpienia wpływ na ten aspekt ma również funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych na terenie województwa – Katowickiej i Mieleckiej. Według raportu „Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2015 – województwo śląskie”, do końca ubiegłego roku nakłady inwestycyjne firm działających na terenie stref w regionie wyniosły 20,2 mld zł, czyli 20 proc. wszystkich nakładów tego typu poniesionych w SSE w Polsce. W tym samym czasie przedsiębiorstwa strefowe stworzyły lub utrzymywały 53,4 tys. miejsc pracy – 18 proc. w skali kraju. Warto również zwrócić uwagę, iż Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna jest najlepszą strefą w kraju i w Europie według tegorocznym rankingu fDi Intelligence (centrum badawcze Financial Times).

Aglomeracja śląska zachętą dla inwestorów
Przy omawianiu czynników decydujących o potencjale inwestycyjnym regionu należy wspomnieć o Aglomeracji Śląskiej, która jest jednym z większych ośrodków sektora usług dla biznesu (BBS). Według danych PAIiIZ i Hays Poland pod koniec 2014 r. funkcjonowało tam 86 centrów BSS, co pozwoliło Aglomeracji na uzyskanie pozycji wicelidera w tym sektorze w kraju. Z pewnością branża ta dalej będzie się rozwijała na analizowanym obszarze, co przełoży się na rozwój rynku biurowego. W samych tylko Katowicach zasoby nowoczesnej przestrzeni biurowej wzrastają. Według firmy doradczej Colliers International jej podaż kształtuje się na poziomie 287,3 tys. mkw., co daje stolicy województwa śląskiego trzecią pozycję pod względem wielkości rynku biurowego w Polsce Południowej. Obecnie w budowie znajduje się przeszło 70 tys. mkw. nowych biur, z czego w większości są to kolejne fazy już istniejących kompleksów. Wśród aktualnie powstających inwestycji można wymienić kameralny biurowiec Staromiejska 13a, realizowany w miejscu dawnego Młyna Parowego. Na rynku katowickim istnieje także wiele ukończonych projektów tj. np. pierwszy etap Silesia Star czy biurowiec Opolska 22.     

Województwo śląskie stanowi niewątpliwie atrakcyjny cel dla inwestorów zagranicznych poszukujących lokalizacji dla swoich inwestycji. Potencjał kapitału ludzkiego, gospodarczy, rozwinięta infrastruktura komunikacyjna czy sprzyjający klimat inwestycyjny to tylko niektóre z licznych atutów regionu, które przyciągają tutaj przedsiębiorców.  

   


0.0
Napisz pierwszy komentarz