Gdańsk - -1.00m2

Gdańsk,

Sprzedaż
Powierzchnia : -1 mkw.
Cena : 14695985
Komercjalizacja
PARTNERZY Nieruchomości sp. z o.o.
80-229 Gdańsk
Grunwaldzka 28/3
Kontakt
zobacz kontakt
  • www.partnerzy.pl
  • 798-568-568
  • krn@partnerzy.pl
zapytaj o ofertę
Inne oferty firmy
Gdańsk - 50.80m2

Gdańsk - 50.80m2

Miasto: Gdańsk

Wola Miedniewska - -1.00m2

Wola Miedniewska - -1.00m2

Miasto: Wola Miedniewska

Tuchom - 900.00m2

Tuchom - 900.00m2

Miasto: Tuchom

Chwaszczyno - 140.00m2

Chwaszczyno - 140.00m2

Miasto: Chwaszczyno

OFERTA DOSTĘPNA W NASZYM BIURZE! Przedmiotem sprzedaży jest działka inwestycyjna o powierzchni 3,0301 ha zlokalizowana w Gdańsku przy ul. Budowlanych oznaczonej symbolem 001 - P/U41 jako teren zabudowy produkcyjno-usługowej. Prezentowana działka znajduje się na terenie, dla którego obowią

OFERTA DOSTĘPNA W NASZYM BIURZE! Przedmiotem sprzedaży jest działka inwestycyjna o powierzchni 3,0301 ha zlokalizowana w Gdańsku przy ul. Budowlanych oznaczonej symbolem 001 - P/U41 jako teren zabudowy produkcyjno-usługowej. Prezentowana działka znajduje się na terenie, dla którego obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (o numerze ewidencyjnym: 2608 uchwała Rady Miasta Gdańska nr XXXI/636 z dnia 25.10.2012 r.) Matarnia - przy lotnisku w mieście Gdańsku brzmi: 1. Funkcje wyłączone: obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, 2. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania uznany za zgodny z planem: nie ustala się. 3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: stosuje się zasady, o których mowa w ust. 7, 9. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 1. linie zabudowy: zgodnie z przepisami budowlanymi i drogowymi, 2. wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją: maksymalnie 50%, 3. minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki objętej inwestycją, 4. intensywność zabudowy dla działki budowlanej objętej inwestycją, minimalna: 0, maksymalna: 1,0; 5. wysokość zabudowy, minimalna: nie ustala się, maksymalna: zgodnie z ograniczeniami określonymi w dokumentacji rejestracyjnej Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy; 6. gabaryty inne: dowolne; 7. formy zabudowy: dowolne; 8. kształt dachu: dowolny; Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 1. dostępność drogowa: od ulicy Budowlanych 007-KD82 poprzez jeden zjazd, wyłącznie na prawe skręty, do każdej działki przed podziałem oraz poprzez zjazd w miejscu skrzyżowania, 2. parking dla samochodów osobowych: do realizacji na działce budowlanej objętej inwestycją; 3. zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej; 4. odprowadzenie ścieków komunalnych: bytowe do kanalizacji sanitarnej, przemysłowe zgodne z obowiązującymi przepisami; 5. odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowanie na terenie lub do układu odwadniającego; 6. zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej; 7.zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy; 8. zaopatrzenie w ciepło: z sieci ciepłowniczej luz z niskoemisyjnych źródeł lokalnych; 9. gospodarka odpadami: odpady komunalne - po segregacji wywóz na składowisko miejskie, 10. ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji: nie ustala się; 11. Stawka procentowa: 30%; 12. sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów: a) teren położony w powierzchniach ograniczających dopuszczalne gabaryty obiektów budowlanych oraz naturalnych wynikających z usytuowania Portu Lotniczegoo Gdańsk im. Lecha Wałęsy - zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi; b) teren położony w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego; zagospodarowanie zgodne z przepisami odrębnymi; 13. szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: zakaz lokalizacji reklam emitujących światło mogące stanowić utrudnienie w nawigacji statków powietrznych; 14. zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych: a) zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej; b) zaleca się gromadzenia wód opadowych z dachów obiektów kubaturowych w celu ich późniejszego wykorzystania do nawodnienia terenów biologicznie czynnych lub do prac porządkowych; Wszystkie kwoty wskazane w ofercie wyrażone są w wartości NETTO + FAKTURA VAT 23 % _________________________________________ KUP Z NAMI - KORZYSTNIE, SZYBKO I BEZPIECZNIE! - gwarantujemy bezpieczny zakup i najlepszą cenę - oferujemy skuteczną i bezpłatną pomoc w uzyskaniu kredytu - zapewniamy fachowe doradztwo przy zakupie pod inwestycję Więcej podobnych ofert znajdziesz na naszej stronie www.partnerzy.pl Właściciel oferty: Karol Korzeniecki Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB Kontakt: Numer telefonu: Adres email: Numer licencji pośrednika: 2121